Renovasjonsforskrift

Renovasjonsforskrift Hammerfest og Kvalsund.
INNHOLD
KAP. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1. Gyldighets-/virkeområde
§ 2. Mål
§ 3. Definisjoner
§ 4. Tvungen renovasjon
§ 5. Unntak fra visse typer avfall

KAP. 2 INNSAMLING MV. AV FORBRUKSAVFALL

§ 6. Abonnentens plikter
§ 7. Anskaffelser og utlevering av oppsamlingsenhet(er)
§ 8. Plassering av oppsamlingsenheten
§ 9. Krav til kjørbar vei
§ 10. Bruk av oppsamlingsenheten
§ 11. Avfall som samles inn ved særskilte innsamlingsordninger
§ 12. Innsamling av forbruksavfall

KAP. 3 HANDTERING AV SPESIALAVFALL

§ 13. Handtering av spesialavfall
§ 14. Oppbevaring av spesialavfall
§ 15. Behandling av spesialavfall

KAP. 4 AVFALLSGEBYRER/ – AVGIFTER

§ 16. Hvem skal betale renovasjonsavgift / renovasjonsgebyr
§ 17. Gebyr / avgift ved levering til godkjent deponi
§ 18. Innkreving, renter, mv..

KAP. 5 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 19. Delegasjon
§ 20. Klage
§ 21. Retningslinjer med hjemmel i forskriften
§ 22. Straff
§ 23. Ikrafttreden

KAP. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1 Gyldighetsområde / virkeområde

1. Forskriften gjelder innsamling av og transport av forbruksavfall, fra de områder av kommunen som omfattes av den tvungne renovasjonsordning, samt de områder av hytte- og fritidsbebyggelse som kommunen finner naturlig å ta inn under dette. Forskriften gjelder for innsamling og mottak av spesialavfall fra husholdninger og virksomheter som besitter mindre mengder spesialavfall.

2. Kommunen skal ha ansvaret for innsamling av avfall som omfattes av disse forskrifter.

3. Kommunen kan tillate eller sette bort til andre å ivareta kommunens
plikter innen renovasjon. Gis det tillatelse, gjelder disse forskrifter tilsvarende for denne ordningen.

4. Den som omfattes av ordningen skal betale gebyrer/avgift etter
forurensningsloven § 34.

§ 2. Mål

Forskriften skal sikre:
1. EN miljømessig gunstig, rasjonell og hygienisk forsvarlig innsamling,
transport, og etterbehandling/oppbevaring av forbruksavfall.
2. EN størst mulig grad av avfallsminimering, gjenbruk og gjenvinning av avfall.

§ 3. Definisjoner

Abonnent: Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer) som har boenhet/boenheter, og som er innenfor det geografiske virkeområde for renovasjonsordningen.

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med bygningsnummer 111 – 159, 161 – 163 og andre bygninger som har boenhet/boenheter, og er innenfor det geografiske virkeområdet for renovasjon.

Abonnement: Hver boenhet som omfattes av renovasjonsordningen skal minst ha et abonnement.

Abonnenter med to eller flere boenheter skal ha et abonnement pr. boenhet.
– Inndeling av bygningstyper skal hele tiden være i tråd med GAB`s retningslinjer
– Hybelbygg/internater skal tegnes for minimum ett abonnement pr. hver fjerde påbegynt hybelenhet.
– Krav om abonnement trer i kraft når boenhet gis brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse i henhold til bestemmelsene i Plan – og bygningsloven.

Kommunen kan utskrive abonnement når bygg brukes i tråd med GAB`s retningslinjer for angivelse av bygningstyper.

Avfall: Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer, overflødige løsøre gjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avfall kan være både løsøregjenstander og stoffer.

Boenhet: I henhold til GAB er boenhet bl.a definert som følger:
En selvstendig bolig som:
– består av ett eller flere rom, utenom kjøkken
– er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer
– har egen adkomst til rommet/rommen uten å gå gjennom annen bolig

Kfr. ”Veiledning for tildeling av bolignummer”, utgitt av Statens Kartverk.

Forbruksavfall: Vanlig avfall med sammensetning som beskrevet under
definisjon på husholdningsavfall samt større gjenstander som inventar fra husholdningene fra mindre butikker og kontorer. Som forbruksavfall regnes også avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet.

Husholdningsavfall: Vanlig avfall fra husholdninger relatert til driften av en husholdning og består generellt av matavfall, papir, plast, papp og kartong, bleier/bind, spesialavfall fra husholdningene, trevirke, jern, blikkbokser, plast, glass, EE- og KFK avfall fra husholdningene.

Kildesortering: – Sortering av husholdningsavfall ved kilden/ i
husholdningen.
– Sortering av avfall ved levering til mottaksanlegg.

Kommunen: Med kommunen i disse forskrifter menes også Finnmark Ressursselskap BA.

Normalabonnement:Et normalabonnement er med utgangspunkt i en 240 liters oppsamlingsenhet basert på 14 dagers tømmefrekvens.

Utover normalabonnement vil det være anledning å tegne abonnement for 140 liters dunk for enslige og for 360 liters dunk for abonnenter som har avfall utover en 240 liters dunk.

Oppsamlingsenhet: Stativ, boks/dunk med/ uten hjul, containere som kommunen til enhver tid finner hensiktsmessig å anvende i forbindelse med gjennomføringen av renovasjonen.

Problemavfall: Smitte, skjærende- og biologisk avfall fra legekontorer, veterinærkontorer osv…..

Produksjonsavfall: Avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall, og kan komme fra all slags nærings – eller tjenesteytende virksomhet, men pr. definisjon tenkt større industri og her nevnes eksempler som silisiumstøv fra ferrolegeringsverk, fiskerester fra fiskeforedlingsbedrifter, slakteavfall fra slakteri, sagflis og bark fra skogsindustrien, nedrevne bygningsmaterialer fra entreprenørvirksomhet, store mengder emballasje fra virksomheter, brukt motorolje fra bensinstasjoner/virksomheter, mv….

Spesialavfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Finnmark Ressursselskap BA:
Interkommunalt selskap hvor kommunen er eier/medlem.

§ 4. Tvungen renovasjon

1. Kommunen skal samle inn husholdningsavfall som omfattes av disse forskrifter.

2. Alle eiendommer som ligger i kommunens renovasjonsområde omfattes av kommunens renovasjonsordning.

3. Uten skriftlig tillatelse/avtale fra kommunen må ingen samle inn husholdnings-/forbruksavfall i kommunen.

4. I særskilte tilfeller kan kommunen, etter søknad, unnta enkelte eiendommer i renovasjonsområdet for ordningen, jfr. forvaltningslovens § 30, 2. ledd.

5. Kommunen står fritt og kan innføre tvungen renovasjon i regulerte områder for hytter og fritidshus.

– kommunen kan la utarbeide egne retningslinjer for renovasjon i
hytteområder.

§ 5. Unntak fra visse typer avfall

1. Avfall som ikke passer for kommunens innsamlingssystem på grunn av
størrelse, vekt, konsistens mv…, må abonnenten selv besørge transportert til riktig godkjent avfallsmottak.

KAP. 2 INNSAMLING MV…. AV FORBRUKSAVFALL

§ 6 Abonnentens/brukerens plikter

1. Abonnent/bruker skal ha tilstrekkelig antall/volum oppsamlingsenhet tilpasset boenhetens/boenhetenes behov for oppsamling av avfall.
2. Abonnenten/bruker er ansvarlig for at avfallet er sortert i henhold til de sorteringskriterier som kommunen til enhver tid bestemmer.
3. Abonnent/bruker skal på hente-/tømmedag plassere oppsamlingsenheten 0 – 5 meter fra kjørbar vei. Ved plassering utover 0 meter fra veikant skal veien, vinterstid være ryddet og eventuelt sandstrødd og renovatør skal komme til oppsamlingsenheten uten hindringer.
4. Abonnent/bruker skal bringe beholder fram til kjørbar vei innen kl. 0700 på tømmedag for å ha krav på innsamling.
5. Abonnent/bruker skal se at bruk og plassering av oppsamlingsenheten skjer etter disse forskrifter.
6. Abonnent/bruker har ansvar for renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheten, unntatt fellescontainer.
7. Kommunen kan henvise abonnent(er) / bruker(e) til å bruke oppsamlingsenhet(er)
8. Abonnenten/bruker må rette seg etter kommunens bestemmelser vedrørende videreføring av kildesortering, gjenvinning og avfallsminimering.
9. Kommunen kan pålegge abonnenten å øke beholdervolumet hvis dette anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.
10. Hvis bruker og abonnent ikke er samme juridiske person er brukers plikter de samme som abonnentens plikter med unntak av det økonomiske forholdet til kommunen.

§ 7. Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenhet(er)

1. Kommunen besørger innkjøp og utlevering av den/de oppsamlingsenheter som baseres på kildesortering for sortering på optisk sorteringsanlegg.

2. Ved overgang til oppsamlingsenheter som følge av kildesortering, innføring
av bringesystemer til felles utplasserte containere, vil kostnader til nye og
flere enheter dekkes av kommunen

3. Kommunen besørger utlevering av poser og sekker for kildesortering.

§ 8. Plassering av oppsamlingsenheten

1. Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at den ikke er sjenerende for naboer
og omgivelsene.

2. På hente-/tømmedag skal oppsamlingsenheten/ avfall som skal hentes være
plassert i henhold til § 6 punkt 3.
Godkjenning av avstand utover dette skal avtales og vil / kan
medføre tillegg i avgiften. Renovatøren skal ha uhindret adgang til
oppsamlingsenheten, og om vinteren skal det være måket og sandstrødd.
Kommunen kan endre dette punkt i tråd/takt med innføring/ endring av inn-/
oppsamlingsløsningen etter hvert som denne nødvendig må tilpasses krav til
kildesortering.

3. Kommunen kan gå over til større felles oppsamlingsenheter for overgang til
bringesystem, og kommune kan pålegge abonnentene å plassere
oppsamlingsenhetene på fellesområde avsatt for oppsamlingsenheter.

§ 9. Krav til kjørbar vei

1. Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass, kurvatur, stigningsforhold,
bredde og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk på inntil 10 tonn.

2. Vinterstid skal veien være brøytet og eventuelt sandstrødd.

3. Veien må ha en fri høyde på minst 4,5 meter og fri bredde på minimum 5
meter. Privat vei som oppfyller veikravet må videre betjene min. 3 boenheter.

4. Ikke kjørbar vei blir ikke betjent når kommunen vurderer veien som ikke
kjørbar.

§ 10. Bruk av oppsamlingsenheten.

1. Oppsamlingsenheten skal brukes i tråd med disse forskrifter.

2. Oppsamlingsenhet skal ikke overfylles og oppsamlingsenheten skal bare brukes til oppsamling av husholdnings- /forbruksavfall.

3. Av hensyn til renovatørens sikkerhet, krav til renhet, ved gjenvinning og forbrenning skal skarpe gjenstander ikke legges i sekken, med leveres inn gjennom andre ordninger som kommunen tilbyr.

4. Det skal holdes orden rundt oppsamlingsenheten

5. Ved brudd/gjentatte brudd mot denne paragraf kan abonnenten få skriftlig pålegg om opprydding og selv måtte bringe avfallet til godkjent oppsamlingssted/ deponi. Slikt pålegg vil bli gitt skriftlig og være hjemlet i forurensingsloven.

§ 11. Avfall som samles inn ved særskilte innsamlingsordninger

1. Kommunen kan på de plasser som finnes naturlig opprette særskilte innsamlingsordninger i forbindelse med gjenvinning og resirkulering av avfall.

2. Kommunen kan utarbeide egne bestemmelser for hvordan avfall til
gjenvinning og resirkulering skal handteres.

§ 12. Innsamling av husholdningsavfall/ forbruksavfall

1. Renovatør skal ha uhindret adgang til å utføre sitt arbeide og skal ikke unødig oppholdes.

2. Renovatøren skal bare ta med avfall som er lagret i oppsamlingsenheten. I tillegg skal renovatøren ta med avfall etter bestemmelser/retningslinjer fra kommunen.

3. Avfallet skal hentes rutinemessig hver 14. dag der det er innført kildesortering basert på optibag. På helge- høytidsdag vil hentedag bli forskjøvet. Det kan gjøres unntak for tørrorganisk avfall.

4. I spesielle tilfeller, eller ved egne ordninger kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet eller bestemme at tømming bare skal foretas visse deler av året.

5. Innsamlingen skal utføres slik at beboere ikke sjeneres av støy, lukt og støv.

6. Etter oppsamling skal beholderen settes tilbake på hentestedet i lukket tilstand.

7. Eventuelt etablert sikring for å hindre at beholder kommer på avveie i vind skal benyttes av renovatør

8. Søl fra tømmingen skal fjernes av renovatøren.

KAP. 3 HANDTERING AV SPESIALAVFALL

§ 13. Handtering av spesialavfall

1. Den som frembringer eller er i besittelse av spesialavfall har plikt til å levere dette til kommunens innsamlingsstasjon.

2. Spesialavfallet skal transporteres på en forsvarlig måte til godkjent
mottaksplass og skal om nødvendig emballeres og merkes.

§ 14. Oppbevaring av spesialavfall

1. Spesialavfallet skal mellomlagres på mottaksstasjon på en forsvarlig og
forskriftsmessig måte.

2. Foretak som p.g.a sin virksomhet frembringer større mengder spesialavfall
kan bli pålagt midlertidig oppbevaring av dette på en forsvarlig måte. Kommune kan i slike tilfeller pålegge det enkelte foretak, for egen regning, ansaffelse av spesialcontainere til formålet.

§ 15. Behandling av spesialavfall

1. Alt spesialavfall oppbevares midlertidig og leveres til godkjent
spesialavfallsmottak.

2 Alle kostnader vedrørende mottak, lagring og levering av spesialavfall dekes
gjennom renovasjonsavgiften.

3. Virksomheter/interesser som ikke betaler generell renovasjonsavgift skal
selv dekke kostnadene for leveranse av spesialavfall.

KAP. 4 AVFALLSGEBYRER/- AVGIFTER

§ 16. Hvem skal betale renovasjonsavgift/ – gebyr / deponiavgift

1. Abonnent, som beskrevet i § 3, skal betale en årlig avgift/gebyr som
innkreves av kommunen. Abonnementsgebyret ska betales av alle abonnenter i samsvar med antall boenheter og abonnementsgebyret kan bli differensiert etter dunkstørrelse og mengde avfall etter vedtak av kommunen og vil fremkomme i kommunens gebyrregulativ.

2. Den som leverer avfall til restdeponi, omlasting eller gjennvinning som
drives i regi av kommune skal betale deponiavgift.

3. Kommunen fastesetter regler for beregning av gebyrer og
deponeringsavgifter.

4. Kommunen kan fastsette differensierte avgifter for levering av avfall til
deponering på kommunens deponi.

§ 17 Gebyr / avgift ved levering til kommunens mottaksanlegg.

1. Kommunen fastsetter og innkrever gebyr/avgift etter innlevert mengde ut fra vekt eller pris pr. stk. eller volum.

2. Kommunen kan fastsette differensiert gebyr/avgift på forskjellig type avfall, sammensetning og sorteringsgrad
§ 18. Innkreving, renter, mv…

1. Innkreving av renovasjonsavgift skal utføres av kommunen eller den
kommunen lar forestå dette. Innkreving av ekstern operatør/avfallsselskap
innkreves etter samme betingelser/retningslinjer vedrørende pant/legal pant
og inkasso.

2. Årlige avfallsgebyrer med påløpne renter er sikret med lovbestemt pant etter
pantelovens § 6 – 1.

3. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyr og avgift gjelder
reglene i lav av 6. Juni 1975, nr 29 om eiendomsskatt til kommunene, §§ 26
og 27 tilsvarende.

KAP. 5 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 19. Delegasjon

1. Kommunestyret er kommunens renovasjons- / forurensingsmyndighet.

2. Kommunestyret kan delegere kommunens gjøremål og interesser som disse
forskrifter omhandler, til kommunalt- eller interkommunalt selskap opprettet
i medhold av lov om interkommunale selskap, Kfr. forurensingsloven §§ 81
og 83.2.

§ 20. Klage

1. Vedtak som i medhold av disse forskrifter fattes av kommunen kan påklages
etter forvaltningsloven.

2. Det er ikke anledning å påklage kommunalt vedtak fattet med hjemmel i
forurensingsloven §§ 26.3, 30 og 34.

§ 21. Retningslinjer med hjemmel i forskriften

1. Kommunen kan fastsette utdypende retningslinjer for praktisk gjennomføring
av forskriften

§ 22. Straff

1. Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensingsloven § 79, 2
ledd.

§ 23. Ikrafttreden

1. Forskriften trer i kraft fra den dag kommunen iverksetter kildesortering.

2. Tidligere forskrifter for renovasjon og gebyrer oppheves samtidig som disse
forskrifter trer i kraft.
HAMMERFEST KOMMUNE
TEKNISK ETAT

MOTTA NYHETSBREV

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev vil du som bruker og kunde
motta aktuell og nyttig informasjon fra oss pr. e-post.Ved å melde deg på aksepterer du at Finnmark Ressursselskap vil samle inn dine personopplysninger. Vi samler inn disse dataene for å kunne sende deg renovasjonsfaglig informasjon.